สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

 

การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

นโยบายของประเทศ

1. Thailand’s national statement at COP 20

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 20 (COP 20) เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยยึดแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ในถ้อยแถลงดังกล่าว ยังระบุถึงการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยลงร้อยละ 7 ในภาคพลังงาน และภาคการคมนาคมขนส่งภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเทียบกับ BAU (Business as Usual) และอาจลดได้ถึงร้อยละ 20 หากได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ

รับชมการกล่าวถ้อยแถลงของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (9 ธันวาคม 2557)

แหล่งที่มา: http://unfccc6.meta-fusion.com/cop20


2. Thailand’s Climate Change Master Plan 2015 - 2050


คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้เห็นชอบต่อแผนแม่บทแห่งชาติด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2593 ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ผลักดันการจัดทำแผนดำเนินงานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนและทุกระดับ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และส่งเสริมให้ไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยกำหนดเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ

 1.) การปรับตัว (Adaptation) เพื่อรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 2.) ลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจก (Mitigation) และเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
 3.) เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งปัจจุบันแผนแม่บทฯ ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

กลไกตลาดต่างๆ

  • CDM

  • T-VER

  • VCS

  • PMR

Carbon Footprints & Carbon Labels

NAMAs

NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions)

Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบใหม่หลังพันธกรณีที่ 1 (วาระแรก) ของพิธีสารเกียวโตจบไป การบริหารจัดการนี้จะเน้นตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคาดว่าจะอาศัยหลักการเดิม คือ ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วจะรับผิดชอบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน แต่ด้วยความรับผิดชอบที่แตกต่างกันตามศักยภาพ รวมทั้งการดำเนินการในมาตรการ NAMAs ที่จะต้องเป็นไปโดยสมัครใจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ว

แนวคิดนี้ได้มีการพูดถึงครั้งแรกใน “แผนปฏิบัติการบาหลี” ซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองบาหลี ในปี พ.ศ.2550 และการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 16 ได้นําคํานี้มาใช้ใน “ข้อตกลงแคนคูน” (The Cancun Agreement) โดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของกฎระเบียบเกี่ยวกับ NAMAs มากขึ้น

ในข้อตกลงแคนคูน ประเทศกําลังพัฒนาจะต้องจัดทํา NAMAs โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศให้ต่ำกว่าระดับการปล่อยในการดําเนินงานตามปกติ (business as usual) ดังนั้น NAMAs จึงเป็นปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนา โดยอาจเป็นการกําหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (อาทิ เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นถึงร้อยละ 50 ภายในปี XXXX) หรือเป็นนโยบายหรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

ยกตัวอย่างเช่น

  • พัฒนายุทธศาสตร์เมืองเพื่อลดคาร์บอน
  • วางนโยบายและแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน การยกเลิกเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการพลังงานหมุนเวียน feed-in-tariffs มาตรฐานความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission-intensity)
  • การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน
  • ติดฉลาก การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ

 

NAMAs แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. Domestically supported mitigation actions หรือการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินการโดยไม่พึ่งพาความช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ ปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกนี้ใช้ต้นทุนต่ำและใช้เงินจากงบประมาณของตนเองทั้งหมด

2. Internationally supported mitigation actions เป็นแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับเงินสนับสนุน รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพจากประเทศพัฒนา หลักการของแนวคิดนี้ คือ สําหรับการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีต้นทุนสูง ประเทศกําลังพัฒนาสามารถขอรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาได้ ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ไม่กลายมาเป็นภาระต่อประเทศกําลังพัฒนาจนเกินไป ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามแผนนี้จะไม่สามารถผลิตคาร์บอนเครดิตได้ ดังนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่สามารถนําปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาจากโครงการนี้ ไปเป็นคาร์บอนเครดิตชดเชย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศที่มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรฯและบุคคลากรภายในประเทศที่ร่วมโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล