ติดต่อเรา

 

ที่อยู่และหมายเลขติดต่อ

Thailand Greenhouse
Gas Management
Organization

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2141 9790
โทรสาร: 0 2143 8400อีเมล: info@tgo.or.th
เว็บไซต์: http://www.tgo.or.th

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจติดต่อกับ อบก. ได้รับทราบถึงความพึงพอใจใน การให้บริการ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน จึงจัดทำฟอร์มติดต่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง